top of page

کمپین به حمایت شما احتیاج دارد! تنها اگر به تعداد زیادی از افراد دسترسی پیدا کنیم و توجه گروه بزرگتری را به بازداشت خودسرانه‌ی همایون و صدها مهاجر دیگر جلب کنیم، می‌توانیم به موفقیت برسیم!

کمپین

خودتان بیانیه بنویسید، اقدامات را سازماندهی  کنید و از طریق عکس  همبستگی خود را ابراز  کنید.در یک دمو در نزدیکی خود سخنرانی کنید یا رویدادهای اطلاعاتی را در شهر خود سازماندهی کنید

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

Instagram @freehomayoun
Twitter: @freehomayoun
Mastodon: @freehomayoun
Facebook @freehomayoun 

هشتگ‌های #freehomayoun, #FluchtistkeinVerbrechen و #NoDriverNoSurvivor را نشر داده و حمایت کنید

به دوستان و آشنایانتان درمورد این مسئله اطلاع دهید

.دادخواست ما را امضا کنید

از کمپین حمایت مالی بکنید

به همایون از طریق ایمیل یا به آدرس پستی زیر نامه بنویسید 
Civilfleet-Support e.V., Lausitzer Str. 10, Aufgang C, 10999 Berlin 

شما می‌توانید ما را از راه‌های زیر حمایت کنید

bottom of page